ALGEMENE VOORWAARDEN

1. SCHETSFASE EN DEADLINE
 

a) Bij aanvang van de opdracht wordt afgesproken hoeveel verbeter rondes bij de prijs inbegrepen zijn.

b) Afspraken over (tussentijdse) deadlines, worden van te voren afgesproken in gezamenlijk overleg. Vertraging kan mede worden voorkomen door het tijdig feedback geven op tussentijds aangeleverde schetsen of uitwerkingen. De verantwoordelijkheid voor vertraging opgelopen door een late reactie van de opdrachtgever, ligt dan ook bij de opdrachtgever, en kan verschuiving van de deadline betekenen.
 

2. WIJZIGING, OF ANNULERING OPDRACHT
 

a) Bij meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing, zal in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald op basis van het voor de ontwerper gebruikelijke honorarium.
b) Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd voor het al gedane werk, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de ontwerper.

3. AANLEVEREN

a) De ontwerper is niet verantwoordelijk voor tekst-en of spellingsfouten. Na de definitieve controle is het akkoord van de opdrachtgever over ontwerp, omschrijving en aantallen bindend.

b) De kleur van het beeldscherm of printer kan afwijken van kleur bij de drukker. Om zeker te zijn van de juiste kleur wordt aangeraden om een drukproef te bestellen. De ontwerper is niet aansprakelijk als de uiteindelijke kleur niet correct blijkt te zijn zonder het bestellen van een drukproef.

c) Wanneer de opdrachtgever een foto/gedichtje/tekst aanlevert, wordt er vanuit gegaan dat deze is vrijgegeven voor gebruik en de rechten zijn betaald. Wanneer dit niet zo is, is de opdracht gever zelf aansprakelijk voor eventuele auteursrechtclaims.

4. VERANDERINGEN IN DE ILLUSTRATIES OF DESSINS

Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van de ontwerper, veranderingen in de illustraties/dessins aan te (laten) brengen.

 

5. AUTEURSRECHT

a) Mits anders afgesproken, blijft het auteursrecht bij de ontwerper.
b) De opdrachtgever verkrijgt, tenzij anders afgesproken, door betaling het exclusieve recht om de illustraties/dessins te publiceren in de afgesproken uitgave. 

c) Mocht de opdrachtgever de illustraties/dessins vaker willen gebruiken, in een herdruk of in extra materiaal, of willen verkopen naar bijv. het buitenland, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met de ontwerper, en kunnen we daar een vergoeding voor afspreken.

d) De ontwerper heeft het recht om het ontwerp of foto’s hiervan te gebruiken voor eigen (promotionele) doeleinden.

6. EIGENDOMSRECHT

Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijven de papieren illustraties eigendom van de ontwerper.

7. EXCLUSIVITEIT

De ontwerper garandeert dat het geleverde werk origineel is. Ook zal de ontwerper de illustraties niet aan derden verkopen, voor ten minste 3 jaar, tenzij anders afgesproken of in overleg.

8. NAAMSVERMELDING
De naam van de ontwerper staat op ieder gemaakt exemplaar en moet op passende wijze in de publicatie vermeld worden.

 

9. LICENTIES

In de meeste gevallen is er sprake van een basislicentie, dit betekent dat de opdrachtgever het ontwerp alleen voor de afgesproken uiting kan gebruiken; bijvoorbeeld poster, boek, of ansichtkaart. Mocht de opdrachtgever de illustraties later nog eens willen gebruiken voor andere producten, is zij verplicht de ontwerper een licentiebedrag te betalen, dit betreft een licentiepercentage van 50% van het ontwerpbedrag.

10. AANSPRAKELIJKHEID
1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, direct verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht.
2. Voor alle indirecte schade, waaronder ook vertraging in de normale gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verbandhoudend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld, is deze nimmer aansprakelijk.
3. Opdrachtnemer heeft altijd het recht, indien en zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden en data in het algemeen en tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden (inclusief intellectuele eigendommen van aangeleverd materiaal) welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

 

11. PRIJZEN
Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, transportkosten en portokosten, tenzij anders aangeven op de specificatie.

 

12. BETALING

Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, dan is het hem niet toegestaan het werk te publiceren/ te vermenigvuldigen.

© 2020 Elles Rodenburg all rights reserved | Algemene voorwaarden  |  Privacypolicy  

  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram